Tu Rahim Hai Tu Kareem Hai ALLAH.

Tu Rahim Hai Tu Kareem Hai ALLAH.

Tu Rahim Hai Tu Kareem Hai ALLAH.