Khaba ko choney ko ji chatha hy. Cho kar roney ko ji chatha hai.

Khaba ko choney ko ji chatha hy. Cho kar roney ko ji chatha hai.


Khaba ko choney ko ji chatha hy.
 Cho kar roney ko ji chatha hai.