Apneyn liye DUA karo to dosron ko bhi yaad rakho, kiya pata us ke naseeb ki khushi tumhri DUA ki muntazir ho.Apneyn liye DUA karo to dosron ko bhi yaad rakho, kiya pata us ke naseeb
ki khushi tumhri DUA ki muntazir ho.