ALLAH dey kar Bhi azmata hai Aur ley kar bhi.ALLAH dey kar Bhi azmata hai Aur ley kar bhi.