Jis nay rojo keya wo paha gya...Jis nay rojo keya wo paha gya
Inna may jo raha wo rah gya 
Jo tanha raha wo fana howa-Na main raha na tu raha
Jo jhuk gaya wohi sab paha gya