Agar tum rasta janty ho tu Gumrah insan tumhari zima-dari hai.Agar tum rasta janty ho tu
gumrah insan tumhari zima-dari hai.